ACAMAR 4?Australia-China Workshop on Astrophysics

The 4th ACAMAR Workshop which will be held from 6-8, June 2018 at the Wangjiang Hotel, Chengdu, Sichuan, China.

ACAMAR 4 REGISTRATION: NOW CLOSED

ACAMAR 4 Program

List of Participants

The focus of this workshop will be Antarctic astronomy, radio astronomy (including ASKAP, MWA, FAST and SKA), optical instrumentation, and astrophysics. The workshop will also build on the relationships and outcomes of the previous workshops in the series.

Invited speakers

 • Tao AN (SHAO)
 • Michael Ashley (UNSW)
 • Bingqiu Chen (YNU)
 • Chenzhou CUI (NAOC)
 • Xuefei Gong (NIAOT)
 • George Heald (CSIRO)
 • Lei Hu (PMO)
 • Yang Huang (YNU)
 • Peng Jiang (PRIC)
 • Jon Lawrence (AAO)
 • Di LI (NAOC)
 • Ben McKinley (ICRAR/Curtin)
 • Anna Moore (ANU)
 • Jeremy Mould (Swinburne)
 • Elaine Sadler (USYD)
 • Cath Trott (ICRAR/Curtin)
 • Jing WANG (PKU)
 • Na Wang (XAO)
 • Xiaofeng Wang (THU)
 • Randall Wayth (ICRAR/Curtin)
 • Ivy Wong (ICRAR/UWA)
 • Maosheng Xiang (NAOC)
 • Yidong Xu  (NAOC)
 • Suijian Xue (NAOC)
 • Hui Zhang (NJU)

SCIENTIFIC ORGANISING COMMITTEE

 • Michael Ashley (UNSW)
 • Xiaowei Liu (Yunnan U)
 • Anna Moore (ANU)
 • Bo Peng (NAOC)
 • Elaine Sadler (USYD)
 • Brian Schmidt (ANU)
 • Zhiqiang Shen (SHAO)
 • Lister Staveley-Smith (ICRAR/UWA)
 • Cath Trott (ICRAR/Curtin)
 • Lifan Wang (PMO/TAMU)
 • Na Wang (XAO)
 • Ji Yang (PMO)
 • Jilin Zhou (Nanjing U)